ระบบโควตาออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
คุณยังไม่เข้าระบบ

เมนูช่วยเหลือ

 

 

แผนการรับนักเรียน - นักศึกษา  เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ปีการศึกษา  2556
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน  แผนรับ   แผนรับ   แผนรับ   แผนรับ   แผนรับ 
 ปวช.   ปวส.   ปวส.ม.6   ป.ตรี   รวม 
อุตสาหกรรม เครื่องกล ยานยนต์           160           -             -             -            160
    เทคนิคยานยนต์              -            40          40           -              80
    เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)              -            20           -             -              20
  เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล           120           -             -             -            120
  เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล              -            40          40           -              80
    เครื่องมือกล (ทวิภาคี)              -            16           -             -              16
  โลหะการ เชื่อมโลหะ           120           -             -             -            120
  เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม              -            40          20           -              60
  ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง           160           -             -             -            160
    เครื่องกลไฟฟ้า              -            40           -             -              40
    เครื่องกลไฟฟ้า (ทวิภาคี)              -            40           -             -              40
    เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม              -             -            20           -              20
    เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)              -             -            20           -              20
    เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทวิภาคี)              -             -             -            20            20
  อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์           160           -             -             -            160
    อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม              -            40          40           -              80
    ระบบโทรคมนาคม              -            40           -             -              40
    เทคนิคคอมพิวเตอร์              -             -            40           -              40
    เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี)              -             -             -            15            15
  การก่อสร้าง ก่อสร้าง             80           -             -             -              80
    เทคนิคการก่อสร้าง              -            40          20           -              60
  การก่อสร้าง โยธา             80           -             -             -              80
  โยธา โยธา              -            40          40           -              80
  การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม             80                  80
  เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม              -            20          20           -              40
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ  -            -            40           -              40
  รวมอุตสาหกรรม           960        416        340          35       1,751
บริหารธุรกิจ พณิชยการ การบัญชี           200           -             -             -            200
  การบัญชี การบัญชี              -            80          40           -            120
  พณิชยการ การขาย           120           -             -             -            120
  การตลาด การตลาด              -            15          15           -              30
  การจัดการโลจีสติกส์ การจัดการคลังสินค้า (ทวิภาคี)              -            15           -             -              15
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)              -            15           -             -              15
  พณิชยการ การเลขานุการ             80           -             -             -              80
  การเลขานุการ การเลขานุการ              -            15           -             -              15
  การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป(ทวิภาคี)              -            15           -             -              15
  การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน (ทวิภาคี)              -             -             -             -               -  
  พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ           160           -             -             -            160
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม              -            40           -             -              40
  รวมบริหารธุรกิจ           560        195          55           -            810
คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย การตัดเย็บเสื้อผ้า             30           -             -             -              30
  เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง              -            10          10           -              20
  อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ             40           -             -                40
    การประกอบอาหาร              -            10          10           -              20
  คหกรรมศาสตร์ คหกรรมการผลิต             20           -             -             -              20
    ธุรกิจคหกรรม             20           -             -             -              20
  รวมคหกรรมศาสตร์           110          20          20           -            150
รวมทั้งสิ้น       1,630        631        415          35       2,711